Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty WI-02-AD.2600.4.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych we Wrocławiu”.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław, tel. 71 346-08-84

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzi się z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - art. 2 ust. 1 pkt 1.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz dostawa 8 kart paliwowych identyfikacyjnych do samochodów służbowych Zamawiającego.

Przewidywana wielkość zakupu paliwa (sukcesywna):

1.         Benzyna bezołowiowa PB 95 (CPV 09132100-4) - w ilości 6 000  litrów

2.         Olej napędowy (CPV 09134100-8) - w ilości 14 000 litrów

Wskazane powyżej ilości paliwa są ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z realnych potrzeb Zamawiającego i może się różnić od ww. wskazanych ilości.

Dostawa polegać będzie na sukcesywnym tankowaniu samochodów służbowych Zmawiającego na stacjach paliw Oferenta na terenie całego kraju (Polski) w formie bezgotówkowej na podstawie paliwowych kart identyfikacyjnych wystawionych na każdy samochód. Ze względu na strukturę organizacyjną Zamawiającego wymaga się, aby co najmniej jedna stacja paliw znajdowała się
w promieniu nie dłuższym niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. od ul. Ofiar Oświęcimskich 12 we Wrocławiu oraz w odległości do 15 km od siedziby Oddziału WIJHARS w Żarskiej Wsi (gmina Zgorzelec, woj. dolnośląskie).

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie 8 kart paliwowych identyfikacyjnych do samochodów służbowych Zamawiającego. Tankowanie bezgotówkowe na stacjach paliw odbywać ma się bezpośrednio do samochodów służbowych Zamawiającego na podstawie w/w kart paliwowych. Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości kart paliwowych bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.

Na stacjach paliw Oferenta powinna istnieć możliwość bezgotówkowego skorzystania z myjni dla wszystkich samochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych we Wrocławiu, na podstawie kart paliwowych identyfikacyjnych.

Zapłata za zatankowane paliwo uiszczana będzie na podstawie zbiorczej faktury wystawianej dwa razy w miesiącu, za okres nie krótszy niż 10 dni. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w uzgodnionym terminie.

Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1314).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Warunki udziału i wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Oferenci obowiązani są złożyć:

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1;

Wykaz stacji paliw Oferenta z terenu całej Polski;

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli  ofertę  podpisuje  osoba  niefigurująca  w  dokumencie  rejestrowym,  do  oferty  należy  dołączyć oryginał pełnomocnictwa do  podpisania oferty lub kopię poświadczoną notarialnie;

Kopię aktualnej  koncesji  na  obrót  paliwami  w  zakresie  objętym przedmiotem  zamówienia; 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim i czytelnie. Ofertę należy sporządzić na złączonym druku „Formularz ofertowy”. W Formularzu ofertowym należy wskazać:

 • cenę jednostkową brutto (przed opustem) za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 i 1 litr oleju napędowego według stawek obowiązujących w dniu 14 grudnia 2023 r., pochodzącą z najbliższej stacji paliw we Wrocławiu w stosunku do siedziby WIJHARS we Wrocławiu (ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław). Należy wskazać adres tej stacji paliw.
 • stały opust za 1 litr paliwa
 • cenę jednostkową brutto za karty paliwowe – aktualne przez cały okres wykonania zamówienia.

Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Opust wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla oferowanych paliw. Wysokość opustu zawartego w ofercie będzie niezmienna w okresie trwania umowy.

Ofertę należy składać poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza ofertowego. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r.:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław), I piętro, sekretariat,
 • przesłać na adres Zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław,
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wijhars.pl

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 • złożoną po terminie,
 • złożoną przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 • zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
 1. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający oceni i porówna jedyne te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: cena 100%

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O podjętym rozstrzygnięciu Zmawiający powiadomi za pośrednictwem strony internetowej: http://bip.wijhars.pl/

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zamówienia udziela Pani Izabela Marciniak, nr telefonu 71/346 08 84, e-mail:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
 1.  Załączniki:

DOCZałacznik nr 1-FORMULARZ OFERTOWY.doc (51,50KB)

PDFZałacznik nr 2-KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf (188,39KB)