Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2023 r.

W III kwartale 2023 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S we Wrocławiu przeprowadził łącznie 117 kontroli na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, w tym w toku 23 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrole jakości handlowej na etapie produkcji, eksportu i importu – ogółem 85 kontroli (10 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

Kontrole na rynku krajowym – 30 (10 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 14.
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 2.
 • Kontrole klasyfikacji półtusz wołowych w systemie EUROP – 2.
 • Kontrole prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców z rynku wołowiny – 1.
 • Kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy – 1.
 • Kontrole warunków chowu i tuczu gęsi owsianej – 2.
 • Kontrole sprawdzające w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i nadzoru nad produkcją ekologiczną – 8.

Kontrole w obrocie z zagranicą – 50 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów     trzecich – 44.
 • Kontrole produktów ekologicznych importowanych z krajów trzecich – 6.

Kontrole realizowane na wniosek producentów – 5 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w zakresie certyfikacji wina – 5.

2. Kontrole warunków transportu artykułów rolno-spożywczych – ogółem 2 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami).

3. Kontrole jakości handlowej na etapie detalu – ogółem 23 kontrole (8 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 5.
 • Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 4.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz świeżych owoców i warzyw – 13.
 • Kontrole jakości handlowej pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych – 1.

4. Kontrole jakości handlowej na etapie gastronomii  – ogółem 7 (5 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrola gastronomii – 7.

5. Liczba wydanych decyzji.

W III kwartale 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu wydał łącznie 44 decyzje, w tym:

 • 6 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej.
 • 4 decyzje nakazujące poddanie artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej określonym zabiegom (zmiana oznakowania).
 • 1 decyzję nadającą numer identyfikacyjny partiom win wyprodukowanym przez 1 producenta podlegającego certyfikacji.
 • 13 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 15 150,00 zł za wprowadzanie do obrotu 35 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej lub deklaracji producenta.
 • 8 decyzji wymierzających karę pieniężną na łączną kwotę 20 000,00 zł za wprowadzenie do obrotu 10 partii zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych.
 • 3 decyzje odstępujące od wymierzenia kary pieniężnej w przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu.
 • 3 decyzje umarzające wszczęte postępowanie administracyjne.
 • 6 decyzji udzielających pozwolenia na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Inspektor wydał 15 certyfikatów dla win odmianowych i win rocznikowych.

6. Opłaty za przeprowadzone kontrole.

W III kwartale 2023 r. obciążono 19 podmiotów na łączną kwotę 2 850,00 zł za czynności przeprowadzone w ramach kontroli, w wyniku których stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

7. Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego.

W toku prowadzonych kontroli w III kwartale 2023 r. nałożono łącznie 7 grzywien w drodze mandatu karnego na  łączną kwotę 2 350,00 zł na podstawie:

 • ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 3 mandaty (1 050,00 zł),
 • ustawy prawo o miarach – 2 mandaty (500,00 zł),
 • ustawy o  organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu – 2 mandaty (800,00 zł).

8. Liczba skontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

W III kwartale 2023 r. kontrolą na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą objęto łącznie 279 partii artykułów rolno-spożywczych oraz pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych, z czego w przypadku 36 partii stwierdzono nieprawidłowości.

9. Liczba zaleceń pokontrolnych.

W III kwartale 2023 r. wystosowano do kontrolowanych podmiotów 23 pisma z zaleceniami pokontrolnymi.

10. Liczba rzeczoznawców wpisanych do rejestru.

W III kwartale 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS wpisał do prowadzonego rejestru 3 rzeczoznawców.