Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2023 r.

W I kwartale 2023 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S we Wrocławiu przeprowadził łącznie 161 kontroli na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, w tym w toku 17 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrole jakości handlowej na etapie produkcji, eksportu i importu – ogółem 136 kontrole (5 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

Kontrole na rynku krajowym – 20 (3 kontrole ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 14.
 • Kontrole klasyfikacji półtusz wołowych w systemie EUROP – 2.
 • Kontrole prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców z rynku wołowiny – 1.
 • Kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy – 1.
 • Kontrole w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i nadzoru nad produkcją ekologiczną – 2.

Kontrole w obrocie z zagranicą – 102 (2 kontrole ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów     trzecich – 77.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw reeksportowanych (z pośrednictwem Polski) do krajów trzecich lub wywożonych (z pośrednictwem Polski) do krajów UE – 1.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw pochodzących z importu z krajów trzecich – 2.
 • Kontrole produktów ekologicznych importowanych z krajów trzecich – 22.

Kontrole realizowane na wniosek producentów – 14 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w ramach certyfikacji wina – 13.
 • Kontrole w ramach certyfikacji chmielu nieprzygotowanego – 1.

2. Kontrole jakości handlowej na etapie detalu – ogółem 18 kontroli (8 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 12,
 • Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 1 .
 • Kontrole łączone jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców i warzyw – 1.
 • Kontrole łączone jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 4.

3. Kontrole jakości handlowej na etapie gastronomii  – ogółem 7 (4 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrola gastronomii – 5.
 • Kontrola gastronomii łączona z kontrolą materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 2.

4. Liczba wydanych decyzji.

W I kwartale 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu wydał łącznie 64 decyzje, w tym:

 • 20 decyzji zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej.
 • 2 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym niespełniających wymagań jakości handlowej.
 • 3 decyzje nakazujące poddanie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej określonym zabiegom (zmiana oznakowania).
 • 3 decyzje zwalniające podmiot z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji.
 • 5 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 6200,00 zł za wprowadzanie do obrotu 5 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej lub deklaracji producenta.
 • 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.
 • 10 decyzji udzielających pozwolenia na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej
 • 20 decyzji nadających numer identyfikacyjny partiom win wyprodukowanym przez 2 producentów podlegających certyfikacji - partie win zgłoszonych do certyfikacji w 2021 i wcześniej.

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Inspektor wydał 46 certyfikatów dla win zgłoszonych do certyfikacji w 2022 r. przez 8 producentów podlegających certyfikacji.

5. Opłaty za przeprowadzone kontrole.

W I kwartale 2023 obciążono 22 podmioty na łączną kwotę 3240,00 zł za czynności przeprowadzone w ramach kontroli, w wyniku których stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

6. Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego.

W toku prowadzonych kontroli w I kwartale 2023 r. nie nakładano grzywien w drodze mandatu karnego.

7. Liczba skontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

W I kwartale 2023 r. kontrolą na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą objęto łącznie            324 partie artykułów rolno-spożywczych oraz materiałów i produktów do kontaktu z żywnością, z czego w przypadku 33 partii stwierdzono nieprawidłowości.

8. Liczba zaleceń pokontrolnych.

W I kwartale 2023 r. wystosowano do kontrolowanych podmiotów 14 pism z zaleceniami pokontrolnymi.

9. Liczba rzeczoznawców wpisanych do rejestru.

W I kwartale 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS wpisał do prowadzonego rejestru 3 rzeczoznawców.