Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla handlowców owoców i warzyw świeżych

Obowiązki handlowców w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, tworzą bazę danych o handlowcach, zajmujących się obrotem owocami i warzywami, w odniesieniu do których ustanowiono normy handlowe na podstawie art. 113 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Zgłoszenie działalności oraz przekazanie informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS

Handlowcy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, zobowiązani są do przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi następujących informacji:

  • o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami handlowymi Unii Europejskiej - nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności,
  • o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi Unii Europejskiej, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego,
  • o każdej zmianie danych, takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres handlowca oraz rodzaj i zakres prowadzonej działalności - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany,
  • o zaprzestaniu prowadzenia działalności - w terminie 7 dni od jej zaprzestania.

Informacje o prowadzonej działalności, zmianie danych oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności należy przekazywać na opracowanym przez Inspekcję formularzu.

Formularze przekazania informacji można pobrać z zakładki: Druki i formularze do pobrania lub poniżej w dwóch formatach do wyboru


Pobierz formularz:

XLSXF-9 BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania informacji wydanie 8.xlsx (22,93KB)
DOCXF-9 BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania informacji wydanie 8.docx (38,69KB)


Wypełniony formularz należy przekazać do wojewódzkiego inspektoratu JHARS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca.

Sankcje za nieprzekazanie informacji

Handlowiec, który nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi informacji, określonych przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu podlega karze grzywny.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji

Z obowiązku przekazywania wyżej wymienionych informacji, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach, zwolnieni są handlowcy, którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z włączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia nr 543/2011, lub
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.