Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Certyfikacja chmielu nieprzygotowanego

Organizację oraz proces certyfikacji chmielu reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu oraz rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego organem powołanym do prowadzenia certyfikacji chmielu jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Certyfikat na chmiel nieprzygotowany wydaje się do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru.

Producent chmielu ubiegający się o uzyskanie certyfikatu na chmiel zobowiązany jest do:

  • złożenia "Wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel",
  • dołączenia „Deklaracji”, do każdej partii chmielu zgłoszonej do certyfikacji,
  • wykazania, że zawarł stosowną umowę na dostarczenie chmielu w określonej ilości.

Druki do pobrania

DOCXF-5 BKJ-03-IR-01 Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany wydanie 7.docx (31,87KB)

DOCXF-6 BKJ-03-IR-01 Deklaracja wydanie 5.docx (25,85KB)


Certyfikat na chmiel wydaje się wyłącznie producentowi, który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o organizacji niektórych rynków rolnych. Certyfikat na chmiel wydaje się wyłącznie w odniesieniu do ilości tego chmielu wymienionej w danej umowie na dostarczanie. umowa, o której mowa w pkt a, powinna spełniać warunki określone w przepisach. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą chmielu i zawierać w szczególności następujące elementy:

  • cenę do zapłaty za dostawę chmielu,
  • ilość i jakość chmielu, który można dostarczyć lub który musi zostać dostarczony, wraz z terminem takich dostaw,
  • okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy,
  • szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, − ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy chmielu,
  • przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Producent chmielu, ubiegający się o wydanie certyfikatu na daną partię chmielu, powinien wykazać, że zawarł umowę na dostarczenie tego surowca oraz zakontraktowaną ilość tego surowca. Jeżeli podczas certyfikacji danej partii okaże się, że ilość surowca jest większa niż ilość zakontraktowana w umowie, producent zobowiązany jest przedstawić wyjaśnienia odnośnie rozbieżności, przedłożyć aneks lub korektę do umowy albo nową umowę na daną partię jeżeli chce uzyskać certyfikat.

Aby uzyskać certyfikat, zgłoszony chmiel musi spełniać wymogi jakościowe ustalone w załączniku II do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych.

Przed wydaniem certyfikatu na chmiel nieprzygotowany należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (za każdy wydany certyfikat), a potwierdzenie jej wpłaty albo uwierzytelnioną kopię przesłać do Inspektoratu. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Niniejszą opłatę należy uiścić na konto Gminy Wrocław (nr konta bankowego dostępny m.in. na stronie Urzędu Miasta Wrocław: http://bip.um.wroc.pl/artykuly/152/konta-bankowe).

Producent chmielu albo uznana grupa producentów/ uznana organizacja producentów chmielu (jeżeli producent chmielu jest ich członkiem) przekazują Wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, do dnia 1 marca roku następującego po roku zbioru, informacje o liczbie producentów chmielu, powierzchni upraw chmielu, w rozbiciu na odmiany w ha, powierzchni nowo założonych upraw chmielu, w rozbiciu na odmiany w ha, ilości chmielu niesprzedanego z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany w tonach oraz ilości chmielu objętego umowami zawartymi z wyprzedzeniem w odniesieniu do przyszłych zbiorów, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany w tonach.

Wyżej wymienione dane należy przekazać na formularzu Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu.


Druk do pobrania  

DOCXF-27 BKJ-03-IR-01 Dane raportowane przez producentów chmielu uznaną grupę organizację producentów chmielu wydanie 4.docx (31,06KB)


Producent chmielu lub uznana organizacja/grupa producentów chmielu, która przekazuje nieprawdziwe dane lub nie przekazuje tych danych lub przekazuje je po terminie, podlega karze grzywny.