Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji

Podmioty dostarczające jaja bezpośrednio z miejsca produkcji do przemysłu spożywczego mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku znakowania jaj, zgodnie z art. 17 d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku znakowania jaj, zainteresowany podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o zwolnienie do Wojewódzkiego Inspektora JHARS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Wniosek należy złożyć przed wysyłką jaj, oddzielnie dla każdego zakładu przemysłu spożywczego, do którego będą kierowane jaja.


Druk do pobrania

DOCXF-1 BKJ-09-IR-01 Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji wydanie 7.docx (20,52KB)


W przypadku braku we wniosku informacji wymaganych ustawą, wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy, celem uzupełnienia lub zostanie odrzucony.

Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj następuje w drodze decyzji. Wojewódzki Inspektor na podstawie uzyskanych informacji od wnioskodawcy ustala czy wydanie decyzji, następuje po przeprowadzeniu przez IJHARS czynności kontrolnych, czy bez przeprowadzenia kontroli.

Przed wydaniem decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł, a potwierdzenie jej wpłaty albo uwierzytelnioną kopię przesłać do Inspektoratu. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Niniejszą opłatę należy uiścić na konto Gminy Wrocław (nr konta bankowego dostępny m.in. na stronie Urzędu Miasta Wrocław: http://bip.um.wroc.pl/artykuly/152/konta-bankowe), 

Podmiot, który uzyskał zwolnienie w ww. zakresie jest zobowiązany do:

  1. prowadzenia ewidencji jaj nieoznakowanych, zawierającą następujące dane:
  • nazwę albo imię i nazwisko i adres odbiorcy jaj,
  • miejsce przeznaczenia jaj,
  • liczbę lub masę jaj z podaniem daty ich wysłania
  1. przekazywania właściwemu Wojewódzkiemu Inspektorowi w terminie 14 dni przed  każdą wysyłką jaj nieoznakowanych do odbiorców w innych krajach UE pisemnych informacji dotyczących:
  • nazwy albo imienia i nazwiska i adresu odbiorcy jaj,
  • miejsca przeznaczenia jaj,
  • liczby lub masy jaj z podaniem daty ich wysłania.

W przypadku nie wypełniania ww. obowiązków, zgodnie z art. 17 d ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Wojewódzki Inspektor JHARS w drodze decyzji cofa podmiotowi wydane zwolnienie.