Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożyczych

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na pisemny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Polega ona na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis "deklarowane przez producenta" rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej.


Druk do pobrania

DOCXF-19 BKJ-01-IR-01 Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydanie 10.docx (17,63KB)


Artykuły rolno-spożywcze przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej określonych w ustawie, o ile spełniają wymagania kraju importera.

  1. Przedsiębiorca przedkładający wniosek o ocenę jakości handlowej powinien:
  2. Przedstawić towar do oceny jakości handlowej w ilości zgodnej z wnioskiem, w  miejscu umożliwiającym jej przeprowadzenie, w szczególności: zabezpieczając możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora.
  3. Wykonać czynności przygotowawcze niezbędne do dokonania oceny jakości handlowej.
  4. Przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość towaru.
  5. Udzielić pomocy niezbędnej do dokonania oceny jakości handlowej.
  6. Przed wydaniem świadectwa jakości wnieść stosowne opłaty zgodnie z  rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne.

Badania laboratoryjne związane z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przeprowadzane są w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w  danym zakresie laboratoria.

Po dokonaniu oceny Wojewódzki Inspektor wydaje Świadectwo jakości handlowej.

Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie świadectwa pobierane są opłaty zgodnie z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

W przypadku artykułów rolno-spożywczych przewożonych jednym środkiem transportu, w  jednej ładowni lub w jednym kontenerze opłatę pobiera się za jedno Świadectwo jakości handlowej oraz za jedną ocenę.