Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

Zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania zostały unormowane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego miedzy podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Jest to każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, tj. instytucji publicznej.

Ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Wrocławiu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu;
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona w serwisie internetowym oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania udostępnia się na wniosek w przypadku, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu lub portalu danych, lub
 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego, tj. WIJHARS we Wrocławiu
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • Pocztą na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
 • Osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
 • W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
 • Pocztą elektroniczną na dres e-mail: .
 • Faxem na numer 71 343-75-28.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie możności rozpatrzenia wniosku w tym terminie, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.