Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu  odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).

Skargi i wnioski mogą być składane w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • Pocztą na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
  • Osobiście w sekretariacie pracownikowi Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
  • W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
  • Pocztą elektroniczną na dres e-mail: .
  • Faxem na numer 71 343-75-28

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące dane:

  • datę przyjęcia skargi lub wniosku,
  • imię, nazwisko i adres klienta zgłaszającego (lub nazwę), zwięzły opis treści sprawy,
  • podpis wnoszącego skargę lub wniosek oraz podpis przyjmującego zgłoszenie

Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargi i wnioski, potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków, w każdą środę w godzinach od 8:00 do 16:00.
W sytuacji, gdy w środę przypada dzień wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godz. od 8:00 do 14.00.

UWAGI

Skargi i wnioski powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek,
  • adres do korespondencji (z kodem pocztowym).

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji (z kodem pocztowym) mogą być pozostawione bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)