Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach).

Petycja może być złożona w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • Pocztą na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
 • Osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
 • W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
 • Pocztą elektroniczną na dres e-mail: .
 • Faxem na numer 71 343-75-28.

UWAGI

 1. Petycji nie można złożyć telefonicznie.
 2. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Jeżeli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji.
 4. Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję);
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli w petycji nie wskazano oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję oraz miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, pozostawia się ją bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach).