Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź w centralnym repozytorium informacji publicznej są udostępniane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek można złożyć w dowolnej formie lub skorzystać z przykładowego wniosku. 


Druk do pobrania:

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej -przyklad.pdf (113,14KB)


Nie udostępnia się informacji publicznej jeżeli:

  • jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności tajemnicy ochrony danych osobowych oraz skarbowych i statystycznych;
  • jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  • jej udostępnienie określają przepisy innej ustawy.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być złożony w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • Pocztą na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
  • Osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
  • W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
  • Pocztą elektroniczną na dres e-mail: .
  • Faxem na numer 71 343-75-28.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.