Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich (eksport) oraz przywożonych z krajów trzecich (import)

Świeże owoce i warzywa objęte wspólnotowymi normami handlowym (normami szczegółowymi oraz normą ogólną) podlegają kontroli zgodności zarówno na etapie importu jak i eksportu.

Treść szczegółowych norm handlowych znajduje się w załączniku I, część B do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011, str. 1—163 z późn. zm.).

Treść ogólnej normy handlowej znajduje się w załączniku I, część A do wyżej wymienionego rozporządzenia nr 543/2011.

Na etapie eksportu oraz importu świeżych owoców i warzyw przedsiębiorcy zobowiązani są do:

 • zgłoszenia zamiaru wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE,
 • zgłoszenia zamiaru przywozu z krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE.

Zgłoszenie może być przekazane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie inspektoratu (Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat JHARS we Wrocławiu) lub oddziale WIJHARS w Żarskiej Wsi na odpowiednim formularzu.


Druki do pobrania:

DOCXF-6 BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie wywozu owoców i warzyw do krajów trzecich wydanie 4.docx (23,86KB)

DOCXF-8 BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie przywozu owoców i warzyw z krajów trzecich wydanie 5.docx (22,69KB) 


Obowiązkowi zgłoszenia podlegają:

 • wszystkie gatunki objęte szczegółowymi normami handlowymi: jabłka, gruszki, owoce cytrusowe (z wyjątkiem grejpfrutów), owoce kiwi, brzoskwinie i nektaryny, truskawki, winogrona stołowe, sałaty w tym endywie o liściach kędzierzawych i endywie o liściach szerokich, papryka słodka, pomidory,
 • wszystkie gatunki owoców i warzyw objęte ogólną normą handlową (np. marchew, cebula, ogórki, kapusta, owoce egzotyczne, świeże zioła).

Po przekazaniu zgłoszenia do właściwego wojewódzkiego inspektoratu, na podstawie analizy ryzyka, podejmowana jest decyzja o:

 • przeprowadzeniu kontroli zgodności zgłoszonych partii świeżych owoców i warzyw lub
 • odstąpieniu od kontroli zgłoszonych partii świeżych owoców i warzyw.

Przeprowadzenie kontroli zgłoszonych partii świeżych owoców i warzyw

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na etapie eksportu oraz importu obejmuje następujące czynności:

 • sprawdzenie dokumentów towarzyszących umożliwiających identyfikację kontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw, atestów jakościowych oraz innych dokumentów świadczących o ich jakości handlowej,
 • sprawdzenie opakowania, prezentacji i oznakowania, oraz warunków przechowywania i transportu kontrolowanych partii,
 • uzyskanie ogólnego poglądu na temat jakości partii,
 • pobranie próbek oraz ich ocenę na zgodność z poszczególnymi wymaganiami norm handlowych,
 • sprawdzenie zadeklarowanej klasy jakości kontrolowanych partii w przypadku produktów objętych szczegółowymi normami handlowymi lub produktów dla których zadeklarowano normę EKG/ONZ.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor stwierdzi, że towar spełnia wymagania obowiązującej normy handlowej, wystawia dokument „Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw".

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor stwierdzi, że produkty nie są zgodne z odpowiednimi standardami, wystawia dokument „Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw”. Po otrzymaniu Protokołu niezgodności, zgłaszającemu partię do kontroli przysługuje prawo doprowadzenia tej partii do zgodności z wymaganiami zapisanymi w normie jakości dla danych świeżych owoców lub warzyw oraz do ponownego przedstawienia partii do kontroli w celu uzyskania Świadectwa zgodności.

Odstąpienie od kontroli zgłoszonych partii świeżych owoców i warzyw

W przypadku odstąpienia od kontroli:

 • nie wydaje się Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw,
 • służby celne informowane są, że w stosunku do danych partii odstąpiono od kontroli, a co za tym idzie, nie wydano  Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw.

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich przez handlowców posiadających zgodę na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań

Partie zgłaszane do wywozu przez handlowców posiadających zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora na stosowanie wzoru specjalnego oznakowania opakowań i opatrzone takim wzorem, podlegają wyrywkowym kontrolom zgodności.

W przypadku eksportu partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania, nie będzie wydawane Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie przeprowadzona wyrywkowa kontrola tych partii.

W przypadku braku kontroli wyrywkowej, potwierdzenie zgodności partii świeżych owoców i warzyw z normami handlowymi UE stanowi wzór specjalnego oznakowania widniejący na każdym opakowaniu danej partii.