Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Certyfikacja wina i moszczu z winogron pochodzących z upraw własnych

Obowiązki producenta wina wobec Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

ZGŁOSZENIE ZAMIARU CERTYFIKOWANIA WINA LUB MOSZCZU Z OKREŚLONEGO ROCZNIKA ORAZ Z OKREŚLONEJ ODMIANY WINOROŚLI

W przypadku zamiaru przeprowadzenia certyfikacji wina lub moszczu należy złożyć wniosek nie później niż na 2 tygodnie przed dokonaniem zbioru winogron, które mają zostać przeznaczone do wyrobu danej partii wina lub moszczu, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego.


Dokument do pobrania:

DOCXF-5 BKJ-01-IR-02 Zgloszenie zamiaru wycofania produktow ubocznych wydanie 8.docx (24,66KB) 


Za dokonanie czynności związanych z certyfikacją wina lub moszczu pobiera się opłaty w wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu.

ZGŁOSZENIE WYCOFANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH PRZEZ PRZEZNACZENIE DO DESTYLACJI

Producenci wina wyrabiający poniżej 50 hektolitrów wina lub moszczu winogronowego w roku winiarskim są zwolnieni z obowiązku wycofywania wytłoków i osadu drożdżowego powstałych przy wyrobie wina. Należy natomiast umieszczać w rejestrze przychodów i rozchodów informacje dotyczące:

 1. przeznaczenia wycofywanych produktów ubocznych;
 2. ilości produktów ubocznych przeznaczonych do wycofania;
 3. zawartości alkoholu w wycofywanych produktach ubocznych (zaw. alkoholu wyższa niż 0,4% objętościowych i wynosi co najmniej 5% w odniesieniu do objętości alkoholu w wyrabianym winie);
 4. daty przeprowadzenia wycofania produktów ubocznych.

Zgłoszenia wycofania produktów ubocznych przez przeznaczenie do destylacji dokonuje się nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem przeprowadzenia tego zabiegu.


Dokument do pobrania:

DOCXF-5 BKJ-01-IR-02 Zgloszenie zamiaru wycofania produktow ubocznych wydanie 8.docx (24,66KB)


Wycofanie produktów ubocznych w sposób inny niż do destylacji nie podlega kontroli i zgłoszeniu WIJHARS.

PRAKTYKI ENOLOGICZNE

Nie ma obowiązku zgłaszania do WIJHARS zamiaru przeprowadzania zabiegów wzbogacania, zakwaszenia, odkwaszenia i słodzenia. Informacje o powyższych zabiegach zamieszcza się w rejestrze przychodów i rozchodów, uwzględniając poniższe dane:

 1. data przeprowadzenia czynności,
 2. rodzaj i ilość użytych produktów,
 3. ilość produktu otrzymanego w wyniku tej czynności, w tym alkoholu uzyskanego w wyniku korekty zawartości alkoholu,
 4. ilość produktu użytego do zwiększenia stężenia alkoholu, zakwaszania, odkwaszania i słodzenia.

REJESTR PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Wprowadzanie danych odbywa się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu operacji, natomiast ubytki, użytek osobisty odnotowuje się nie później niż trzeciego dnia roboczego.
 • W przypadku spożycia produktów sektora wina przez producenta wina i jego rodzinę należy umieścić adnotację „spożycie własne”.
 • Ewentualne przypadkowe zmiany objętości wina – należy wskazać w rejestrze powód tych zmian.
 • Zamknięcia rejestru dokonuje się w dniu 31 lipca każdego roku. W ramach rozliczenia rocznego przeprowadza się inwentaryzację zapasów. Istniejące zapasy przenosi się na kolejny roczny okres, wpisując je do rejestru w formie przyjęcia z datą następującą po sporządzeniu bilansu rocznego, tj. 1 sierpnia danego roku.

ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW SEKTORA WINA

Obowiązkowe oznaczenia w etykietowaniu win spokojnych:

 1. kategoria produktu sektora wina (w myśl załącznika VII część II rozporządzenia 1308/2013),
 2. określenie: „chroniona nazwa pochodzenia” (ChNP), „chronione oznaczenie geograficzne” (ChOG) dla win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1308/2013),
 3. rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu (art. 44 rozporządzenia 2019/33),
 4. substancje mogące powodować alergie, poprzedzone wyrazem „zawiera” (art. 21 rozporządzenia 1169/2011),
 5. wskazanie miejsca wytworzenia (art. 45 rozporządzenia 2019/33),
 6. wskazanie butelkującego (art. 46 rozporządzenia 2019/33),
 7. ilość nominalna wina – ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych oraz rozporządzenia MG z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych,
 8. oznaczenie partii produkcyjnej – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzenie MRiRW z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej,
 9. wskazanie nazwy producenta lub dostawcy –  w przypadku wina musującego, wina musującego gazowanego, gatunkowego wina musującego lub aromatycznego gatunkowego wina musującego (art. 46 rozporządzenia 2019/33),
 10. wskazanie importera – w przypadku win importowanych (art. 46 rozporządzenia 2019/33),
 11. wskazanie zawartości cukru – w winie musującym, gazowanym winie musującym, gatunkowym winie musującym lub aromatycznym gatunkowym winie musującym (art. 47 rozporządzenia 2019/33).

Ponadto od 8 grudnia 2023 r. w odniesieniu do produktów sektora wina, o których mowa w załączniku VII część II pkt 1-11, 13, 15 i 16 rozporządzenia 1308/2013, etykieta musi zawierać:

 1. informację o wartości odżywczej – zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. l) rozporządzenia 1169/2011,
 2. wykaz składników – zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1169/2011.

Czytaj więcej

Informacje, które należy umieścić w jednym polu widzenia (stosując czcionkę co najmniej 1,2 mm):

 • kategoria produktu winiarskiego,
 • objętościowa zawartość alkoholu,
 • wskazanie miejsca wytworzenia wina,
 • wskazanie podmiotu butelkującego.

Oznaczenia fakultatywne, które mogą być zamieszczane w oznakowaniu win i warunki ich stosowania:

 • oznaczenie rocznika – można umieszczać jedynie w przypadku poddania danego wina certyfikacji z określonego rocznika (termin do 15 września danego roku gospodarczego) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1308/2013,
 • oznaczenie jednej lub więcej odmian winorośli – można umieszczać jedynie w przypadku poddania danego wina certyfikacji z określonego rocznika (termin do 15 września danego roku gospodarczego) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1308/2013,
 • określenia odnoszące się do niektórych metod produkcji (art. 53 rozporządzenia 2019/33),
 • wskazanie zawartości cukru (za wyjątkiem wina musującego, wina musującego gazowanego, gatunkowego wina musującego lub aromatyzowanego wina musującego),
 • określenie „tradycyjne” dla win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym,
 • wspólnotowy symbol oznaczający chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne,
 • dla win opatrzonych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym – nazwę innej jednostki geograficznej większej lub mniejszej niż obszar, któremu przyznano nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne,
 • oznaczenie graficzne dotyczące składników alergennych (dodatkowo, oprócz obligatoryjnego opisu słownego wskazującego na obecność alergenów).

Stosowanie w oznakowaniu i/lub prezentacji win i wyrobów winiarskich oznaczeń niezgodnych z uregulowaniami zawartymi w przedstawionych powyżej przepisach Unii Europejskiej oraz w prawodawstwie krajowym stanowi naruszenia prawa. Produkty, których etykieta lub prezentacja jest niezgodna z odpowiednimi warunkami określonymi w rozporządzeniach UE oraz ustawie o wyrobach winiarskich nie mogą być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie.

W szczególności zwraca się uwagę producentom wina lub moszczu z winogron pochodzących z upraw własnych, że umieszczenie w oznakowaniu wina rocznika lub nazwy odmiany winorośli wymaga przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich  oraz ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie produkcji, znakowania, prezentacji oraz wprowadzania do obrotu wyrobów sektora wina przewiduje się sankcje w postaci grzywny, kar pieniężnych, a także ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.