Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2022 r.

W 2022 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S we Wrocławiu przeprowadził łącznie 679 kontroli na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, w tym w toku 97 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrole jakości handlowej na etapie produkcji, eksportu i importu – ogółem 542 kontrole (30 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

Kontrole na rynku krajowym – 114 (30 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 67.
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 10.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców i warzyw –2.
 • Kontrole klasyfikacji półtusz wołowych w systemie EUROP – 8.
 • Kontrole prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców z rynku wołowiny – 4.
 • Kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy – 4.
 • Kontrole warunków chowu i tuczu gęsi owsianej – 2.
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ramach rolniczego handlu detalicznego – 1.
 • Kontrole w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i nadzoru nad produkcją ekologiczną – 16.

Kontrole w obrocie z zagranicą – 384 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich – 234.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do krajów trzecich – 1.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw reeksportowanych (z pośrednictwem Polski) do krajów trzecich lub wywożonych (z pośrednictwem Polski) do krajów UE – 32.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw pochodzących z importu z krajów trzecich – 39.
 • Kontrole produktów ekologicznych importowanych z krajów trzecich – 78.

Kontrole realizowane na wniosek producentów – 44 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w ramach nadzoru nad procesem odkwaszania produktów winiarskich – 1.
 • Kontrole w ramach nadzoru na procesem słodzenia produktów winiarskich – 2.
 • Kontrole w zakresie certyfikacji wina – 33.
 • Kontrola w ramach oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie krajowym - 1
 • Kontrole w celu zwolnienia podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji – 5.
 • Kontrole w ramach certyfikacji chmielu nieprzygotowanego – 2.

2. Kontrole jakości handlowej na etapie detalu – ogółem 101 kontroli (49 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 60,
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 16.
 • Kontrole jakości handlowej pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych – 4,
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców i warzyw – 17.
 • Kontrole materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 1.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 2.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw i oraz materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  – 1.

3. Kontrole warunków transportu artykułów rolno-spożywczych – ogółem 4 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami).

4. Kontrole prawidłowości przekazywania informacji określonych w art. 17 ust. 1, 4 lub 5  ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu – ogółem 8 (8 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

5. Kontrole działalności rzeczoznawców – ogółem 4 (0 kontroli z nieprawidłowościami).

 • Kontrola działalności rzeczoznawców posiadających uprawnienie do ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw – 4.

6. Kontrole jakości handlowej na etapie gastronomii (łączona z kontrolą materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) – ogółem 17 (7 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrola gastronomii –16.
 • Kontrola gastronomii łączona z kontrolą materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 1.

7. Kontrole w ramach prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (kontrole Ex-post) – ogółem 3 (3 kontrole z uchybieniami).

8. Liczba wydanych decyzji.

W 2022 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu wydał łącznie 353 decyzje, w tym:

 • 76 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej – art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 7 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej określonym zabiegom – art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 42 decyzje nakazujące zniszczenie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej – art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 2 decyzje nakazujące w punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego wycofanie z obrotu całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej artykułu rolno-spożywczego
 • 18 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 68 650,00 zł za wprowadzanie do obrotu 26 partii artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych – art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 33 decyzje wymierzające kary pieniężne na łączną kwotę 36 950,00 zł za wprowadzanie do obrotu 80 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej lub deklaracji producenta – art. 40a ust. 1  pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 11 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 7 550,00 zł za wprowadzanie do obrotu 38 partii świeżych owoców i warzyw nieodpowiadających jakości handlowej –art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.  
 • 1 decyzję wymierzającą karę pieniężną w kwocie 1 100,00 zł  za wprowadzenie do obrotu 11 partii produktów, o których mowa w art. 31 rozporządzenia 2018/848, niedopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 lub art. 24 rozporządzenia 2018/848, które zostały oznakowane w sposób sugerujący, że dane produkty lub substancje są dopuszczone zgodnie z przepisami rozporządzenia 2018/848 do stosowania w produkcji ekologicznej, w tym przez oznakowanie określeniem "ekologiczny" lub pochodną tego określenia, lub określeniem "eko" lub "bio" – art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.                               
 • 136 decyzji nadających numer identyfikacyjny partii win podlegających certyfikacji.
 • 11 decyzji zwalniających podmiot z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych bezpośrednio do produkcji.
 • 6 decyzji o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niski stopnień szkodliwości czynu.
 • 3 decyzje umarzające wszczęte postępowanie administracyjne.
 • 7 decyzji udzielających pozwolenia na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

Ponadto obciążono 79 podmiotów na łączną kwotę 14 556,03 zł za czynności przeprowadzone w ramach kontroli, w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

9. Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego.

W toku prowadzonych kontroli w 2022 r. nałożono łącznie 26 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 7 700,00 zł na podstawie:

 • ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 3 mandaty (600,00 zł),
 • ustawy prawo o miarach – 6 mandatów (1 800,00 zł),
 • ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – 1 mandat (400,00 zł),
 • ustawy o języku polskim – 1 mandat (400,00 zł),
 • ustawy o  organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu – 15 mandatów
  (4 500,00 zł)

10. Liczba skontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

W 2022 r. kontrolą na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą objęto łącznie 1542 partii artykułów rolno-spożywczych, pasz dla zwierząt domowych oraz materiałów i produktów do kontaktu z żywnością, z czego w przypadku 266 partii stwierdzono nieprawidłowości.

11. Liczba zaleceń pokontrolnych.

W 2022 r. wystosowano do kontrolowanych podmiotów 66 pism z zaleceniami pokontrolnymi.

12. Liczba rzeczoznawców wpisanych do rejestru.

W 2022 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS wpisał do prowadzonego rejestru 14 rzeczoznawców.