Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2021 r.

W 2021 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S we Wrocławiu przeprowadził łącznie 703 kontrole na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, w tym w toku 80 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrole jakości handlowej na etapie produkcji, eksportu i importu – ogółem 567 kontroli (27 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

Kontrole na rynku krajowym – 112 (25 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 64.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców i warzyw – 5.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, świeżych owoców i warzyw oraz poprawności prowadzenia czynności przez rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw – 1
 • Kontrole łączone w zakresie świeżych owoców i warzyw i poprawności prowadzenia czynności przez rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw – 1.
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 4.
 • Kontrole klasyfikacji półtusz wołowych w systemie EUROP – 8.
 • Kontrole prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców z rynku wołowiny – 4.
 • Kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy – 4.
 • Kontrole zgodności w ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną – 19.
 • Kontrole w zakresie warunków chowu i tuczu gęsi owsianej – 2.

Kontrole w obrocie z zagranicą – 407 (2 kontrole ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich – 181.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do krajów trzecich – 2.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw reeksportowanych (z pośrednictwem Polski) do krajów trzecich lub wywożonych (z pośrednictwem Polski) do krajów UE – 28.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw pochodzących z importu z krajów trzecich – 95.
 • Kontrole produktów ekologicznych importowanych z krajów trzecich – 101.

Kontrole realizowane na wniosek producentów – 48 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w ramach nadzoru nad procesem odkwaszania produktów winiarskich – 1.
 • Kontrole w ramach nadzoru nad procesem wzbogacania produktów winiarskich – 4.
 • Kontrole w ramach nadzoru nad procesem słodzenia produktów winiarskich – 1.
 • Kontrole w ramach nadzoru nad procesem usuwania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina – 7.
 • Kontrole w zakresie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego – 5.
 • Ocena jakości handlowej – 1.
 • Kontrole w zakresie certyfikacji wina – 25.
 • Kontrole w celu zwolnienia podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji – 4.

2. Kontrole jakości handlowej na etapie detalu – ogółem 105 kontroli (41 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 72.
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 11.
 • Kontrole w zakresie jakości handlowej pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych – 2.
 • Kontrole łączone w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców i warzyw – 20.

3. Kontrole jakości handlowej na etapie gastronomii – ogółem 18 (4 kontrole ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

4. Kontrole materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – ogółem 3 (0 kontroli ze stwierdzonymi  nieprawidłowościami)

5. Kontrole w ramach prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (kontrole Ex-post) – ogółem 10 (8 kontroli z uchybieniami/nieprawidłowościami).

6. Liczba wydanych decyzji.

W 2021 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu wydał łącznie 280 decyzji, w tym:

 • 26 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej – art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 8 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej określonym zabiegom – art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 1 decyzję nakazującą zniszczenie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej – art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 5 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego, sprowadzonego z zagranicy niespełniającego wymagań jakości handlowej – art. 30 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 1 decyzję wymierzającą karę pieniężną na kwotę 15502,00 zł za utrudnianie organowi Inspekcji przeprowadzanie kontroli – art. 40a ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 15 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 40700,00 zł za wprowadzenie do obrotu 26 partii artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych – art. 40a ust. 1  pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 27 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 22000,00 zł za wprowadzanie do obrotu 65 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej lub deklaracji producenta – art. 40a ust. 1  pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 4 decyzje wymierzające kary pieniężne na łączną kwotę 6600,00 zł za wprowadzenie do obrotu 5 partii świeżych owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej.
 • 2 decyzje wymierzające kary pieniężne na kwotę 2500,00 zł za wprowadzenie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego bez wymaganego certyfikatu.
 • 5 decyzji o odstąpieniu  od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niski stopnień szkodliwości czynu.
 • 4 decyzje umarzające wszczęte postępowanie administracyjne.
 • 139 decyzji nadających numer identyfikacyjny partii win podlegających certyfikacji.
 • 8 decyzji zwalniających podmiot z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych bezpośrednio do produkcji.
 • 35 decyzji udzielające pozwolenia na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

7. Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego.

W toku prowadzonych kontroli w 2021 r. nałożono łącznie 14 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 3950,00 zł na podstawie:

 • ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 6 mandatów (1350,00 zł),
 • ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu – 1 mandat (500,00 zł),
 • ustawy o języku polskim – 5 mandatów (1600,00 zł),
 • ustawy prawo o miarach – 1 mandat (200,00 zł),
 • ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – 1 mandat (300,00 zł).

8. Liczba skontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

W 2021 r. kontrolą na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą objęto łącznie 1622 partie artykułów rolno-spożywczych, z czego w przypadku 178 partii stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej.

9. Liczba zaleceń pokontrolnych.

W 2021 r. wystosowano do kontrolowanych podmiotów 59 pism z zaleceniami pokontrolnymi.

10. Pozostałe.

W okresie 2021 r. wystosowano 1 pismo do Prokuratury Okręgowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zawiadomiono organy ścigania o popełnieniu czynu z art. 97 ust. ustawy z dnia 25.08.2021 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.