Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

Do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego, mogą być dopuszczone artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA (obecnie EFTA obejmuje 4 kraje członkowskie: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 10 ust. 1 ustawy z 21 grudnia 2000 roku  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

Na etapie importu, kontroli Inspekcji JHARS podlegają produkty wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. Rozporządzenie nie dotyczy produktów ekologicznych - należy zgłaszać przywóz wszystkich  ekologicznych artykułów rolno-spożywczych.

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z kraju trzeciego może być dokonywana na przejściach granicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy  oraz w oddziałach lub miejscach wyznaczonych na terenie działania Wojewódzkiego Inspektora np. na terenie urzędów celnych.

Zgłoszenie do kontroli granicznej

Kontrola odbywa się na wniosek „Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno spożywczych przywożonych z zagranicy/ dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium WE przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego” skierowany do wojewódzkiego inspektoratu przez dysponenta towaru (importera, agencję celną).


Dokumenty do pobrania:

DOCXF-15 BKJ-01-IR-01 Zgłoszenie do kontroli - import wydanie 11.docx (25,46KB)

DOCXF-36 BKJ-01-IR-01 Załącznik do zgłoszenia do kontroli - import wydanie 1.docx (122,50KB)


Kontrolę produktów importowanych przeprowadza pracownik wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia, w obecności osoby upoważnionej.

Zakres kontroli

Czynności kontrolne mają na celu ustalenie zgodności towaru z przepisami o jakości handlowej oraz deklaracją jakościową, przedłożoną przez importera. Deklaracją jakościową jest np. specyfikacja produktu, atest jakościowy, informacje wynikające z oznakowania produktu. Kontrola jakości handlowej towarów przywożonych z zagranicy obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

  -  sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,

 -  sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu oraz warunków jego przechowywania i transportu,

   - oględziny artykułu rolno-spożywczego (oględziny mogą obejmować sprawdzenie cech organoleptycznych),

  -  pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne,

  -  ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego

O zakresie i trybie kontroli artykułów rolno-spożywczych decyduje inspektor WIJHARS biorąc pod uwagę specyficzne cechy badanego produktu, warunki techniczne do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentację przedłożoną przez zainteresowany podmiot. Niezbędne czynności, wykonywane są w miejscu przeprowadzenia kontroli, po otwarciu środka transportu zawierającego produkty przewożone luzem lub na podstawie opakowań jednostkowych produktów zapakowanych.

Próbki towarów pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych i dokumentami normalizacyjnymi.

Po przeprowadzeniu kontroli, sporządzany jest protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, stanowi on podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Opłaty za kontrole

Aktualnie kontrole artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy przeprowadzane przez IJHARS nie podlegają opłacie.

Sankcje

W przypadku, gdy towar nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanych przez producenta, wojewódzki inspektor w drodze decyzji administracyjnej zakazuje wprowadzenia tego produktu do obrotu (art. 30 ust. 1 ustawy o jhars). Decyzja podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Artykuł rolno-spożywczy, na który wydano decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu, po doprowadzeniu do zgodności np. przez zmianę oznakowania, może być ponownie zgłoszony do kontroli.