Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Wnioski rozpatrywane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, postanowień oraz uznań na wniosek, w drodze decyzji w sprawie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy  należy przekazywać wnioski, składane na formularzach udostępnionych przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy), a mianowicie:

  1. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu (formularz F-19/BRE-07-IR-01) – zezwolenie, o którym mowa w pkt 3.1.2.1 akapit drugi w części III załącznika II do rozporządzenia 2018/848 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.)
  2. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej (formularz F-2/BRE-07-IR-01) - zezwolenie, o którym mowa w pkt 1.3.4.4 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  3. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu (formularz F-9/BRE-07-IR-01) - postanowienie, o którym mowa w pkt 1.3.4.3 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  4. Wniosek o uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji (formularz F-5/BRE-07-IR-01) - uznawanie wcześniejszego okresu za część okresu konwersji zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2018/848,
  5. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu (formularz F-12/BRE-07-IR-01) - uznawanie, że okoliczności będące warunkiem użycia dodatku zostały wykazane w sposób wymagany przez właściwy organ – w przypadku gdy zgodnie z sekcją A1 w części A załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy , dodatek może być użyty wyłącznie po wykazaniu tych okoliczności w sposób wymagany przez właściwy organ,
  6. Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów (formularz F-3/BRE-07-IR-01) - wydawanie zezwoleń na zastosowanie zabiegów, o których mowa w pkt 1.7.8 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  7. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi (formularz F-10/BRE-07-IR-01) - zezwolenie na zastosowanie odstępstw, o których mowa w art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej.

Formularze Wniosków wymienionych powyżej w pkt. 1-7 zostały zamieszczone na stronie administrowanej przez Głównego Inspektora JHARS w Warszawie:  https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej.

W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny, producent jest pisemnie wzywany do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie. Brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych po wydaniu decyzji przekazuje niezwłocznie jej kopię jednostce certyfikującej, obejmującej kontrolą urzędową producenta ekologicznego zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Wnioski rozpatrywane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych w Warszawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2018/848 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.), tj. zezwoleń na tymczasowe stosowanie na swoim terytorium nieekologicznych składników pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej (maksymalnie przez sześć miesięcy). Zezwolenie może być przedłużane maksymalnie dwa razy o 6 miesięcy, pod warunkiem, że żadne państwo członkowskie nie wyraziło sprzeciwu, wskazując, że takie składniki są dostępne w postaci ekologicznej w wystarczającej ilości.

Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać na stronie Głównego Inspektora IJARS:  https://www.gov.pl/web/ijhars/decyzje-wydawane-przez-gijhars.