Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy

Pobieranie próbek lub ustalanie klas jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, poza pracownikami Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców. Podstawowym warunkiem nabycia uprawnień rzeczoznawcy jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych albo odbycie szkolenia w zakresie ustalania klasy jakości świeżych owoców i warzyw oraz uzyskanie wpisu do rejestru rzeczoznawców. Rejestr rzeczoznawców prowadzi wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy albo w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.

Zakres uprawnień i wykaz specjalizacji

Uprawnienia rzeczoznawcy obejmują pobieranie próbek lub ustalanie klas jakości określonych artykułów rolno-spożywczych.

Uprawnienia można nabyć w następujących specjalizacjach:

 • mięso i jego przetwory
 • klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie EUROP
 • klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP
 • drób i jego przetwory
 • jaja i ich przetwory
 • dziczyzna i jej przetwory
 • ryby i ich przetwory
 • mleko i jego przetwory
 • ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
 • nasiona roślin oleistych
 • oleje i tłuszcze roślinne
 • tłuszcze zwierzęce
 • buraki cukrowe i ich przetwory
 • owoce i warzywa świeże
 • owoce i warzywa przetworzone
 • kwiaty cięte i doniczkowe
 • koncentraty spożywcze
 • miód i inne produkty pszczele
 • ziarno kakaowe i jego przetwory
 • zioła i przyprawy
 • piwo i surowce browarnicze
 • wyroby winiarskie
 • kawa i herbata
 • chmiel i produkty chmielowe
 • produkty przemysłu ziemniaczanego
 • napoje spirytusowe
 • napoje bezalkoholowe
 • wyroby garmażeryjne
 • wyroby piekarskie
 • wyroby ciastkarskie
 • wyroby cukiernicze
 • dodatki spożywcze

Uprawnienia w zakresie:

 • ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw oraz pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych są nadawane bezterminowo,
 • ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych nabywane są na okres 3 lat.

Egzamin na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Osoby ubiegające się o uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych mają obowiązek przystąpić do egzaminu.
 • Egzamin odbywa się przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.
 • Przystępując do egzaminu kandydat zobowiązany jest okazać komisji kwalifikacyjnej dokument tożsamości oraz potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z:

 • części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, mającego na celu sprawdzenie zasad postępowania rzeczoznawcy oraz znajomości przepisów dotyczących produkcji artykułów rolno-spożywczych i obrotu tymi artykułami, w tym zasad pobierania próbek określonych artykułów rolno-spożywczych;
 • części praktycznej, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia czynności związanych z pobieraniem próbek określonych artykułów rolno-spożywczych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zdanie egzaminu pisemnego.

Aby zdać egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, należy uzyskać z części pisemnej i praktycznej, co najmniej 70% punktów.

W roku 2023 r. WIJHARS we Wrocławiu nie planuje organizacji szkoleń i egzaminów dla rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, dlatego też osoby zainteresowane nabyciem takich uprawnień proszone są o kontakt z osobą wyznaczoną w WIJHARS Wrocław do udzielania informacji w tym zakresie: Mariuszem Zaskórskim pod numerem tel.: (71) 346-08-84, wew. 33 (tel. kom. 784-475-202) lub z innymi wojewódzkimi inspektoratami na terenie kraju.

Szkolenie w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

Elementem koniecznym do ubiegania się o uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw jest odbycie szkolenia w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

Szkolenia w tym zakresie są przeprowadzane przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora JHARS lub .wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W roku 2023 r. WIJHARS we Wrocławiu nie planuje organizacji szkoleń dla rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, dlatego też osoby zainteresowane nabyciem takich uprawnień proszone są o kontakt z osobą wyznaczoną w WIJHARS Wrocław do udzielania informacji w tym zakresie: Mariuszem Zaskórskim pod numerem tel. (71) 346-08-84, wew. 33 (tel. kom. 784-475-202) lub z innymi wojewódzkimi inspektoratami na terenie kraju.

Egzamin w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

Egzamin na rzeczoznawcę z zakresu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP obejmuje dwie specjalizacje:

 • klasyfikację tusz wołowych w systemie EUROP,
 • klasyfikację tusz wieprzowych w systemie EUROP.

Dla każdej specjalizacji przeprowadza się oddzielny egzamin.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na rzeczoznawcę z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP składają zgłoszenie na egzamin na formularzach, dostępnych na stronie GIJHARS: https://www.gov.pl/web/ijhars/rzeczoznawcy oraz https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacyjnego lub odbyła szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw może zostać wpisana do rejestru rzeczoznawców po uprzednim złożeniu do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

 • Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców

Druk do pobrania:

DOCXF-10 BOL-04-IR-01 Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców wydanie 4.docx (57,83KB)


 • potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł  jest wnoszona z tytułu dokonania czynności urzędowej na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn zm.). Niniejszą opłatę (tytułem: „opłata za wpis do rejestru rzeczoznawców”) należy uiścić na konto Gminy Wrocław (nr konta bankowego dostępny m.in. na stronie Urzędu Miasta Wrocław: http://bip.um.wroc.pl/artykuly/152/konta-bankowe), a potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców.

Osobie, która została wpisana do rejestru rzeczoznawców, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydaje: decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców oraz pieczęć imienną.

Przepisy prawne

Postępowanie Inspekcji w zakresie nadawania uprawnień rzeczoznawcom oraz zakres działania i obowiązki rzeczoznawców regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2020 r. poz. 444 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno-spożywczych.,
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 534/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.