Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Kontroli

Kierownik Wydziału Kontroli

Elżbieta Walter-Komborska

Kontakt: Tel.: (71) 344-22-73 wew. 43,  e-mail:     


Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli

Agnieszka Szwad

Kontakt: Tel.: (71) 344-22-73 wew. 40, e-mail:    


Do zakresu działania Wydziału Kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem Organizacyjnym należy:

 1. Opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. Opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień zakresu pracy wydziału;
 3. sporządzanie sprawozdań oraz raportów miesięcznych i kwartalnych z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. prowadzenie rejestrów w zakresie prac wydziału;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień;
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania wydziału (w tym prowadzenie rejestrów skarg i wniosków);
 7. gromadzenie i opracowywanie kwartalnych i rocznych informacji dot. liczby uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych;
 8. sporządzanie rozliczeń kosztów kontroli oraz ocen jakości handlowej na potrzeby wystawienia rachunków;
 9. pobieranie i przygotowywanie próbek artykułów rolno- spożywczych do laboratorium;
 10. przygotowywanie informacji do organów nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego oraz innych organów w przypadku podejrzenia odchyleń parametrów zdrowotnych lub zafałszowań badanych artykułów rolno- spożywczych;
 11. przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji i obrocie na wszystkich etapach, w tym w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów finalnych;
 12. przeprowadzanie kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 13. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno- spożywczych;
 14. wykonywanie zadań wynikających z przepisów określonych w & 6 pkt 15 Regulaminu;
 15. przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych wywożonych za granicą;
 16. przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów;
 17. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych;
 18. nadzór nad prawidłowością klasyfikacji tusz wieprzowych oraz półtusz wołowych w systemie EUROP;
 19. wydawanie na wniosek przedsiębiorców świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z osobników męskich uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych;
 20. monitorowanie cen wołowiny;
 21. nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: a) mięsa drobiowego, b) jaj, c) tusz wieprzowych, d) tusz wołowych, e) tusz innych zwierząt, f) mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12 miesiąca życia;
 22. kontrola pracy rzeczoznawców
 23. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji urzędami celno- skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
 24. nadzór nad sprzętem kontrolno- pomiarowym;
 25. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora oraz jego Zastępcę.