Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
we Wrocławiu

Dariusz Smoliński

Kontakt: tel: (71) 346-08-84 wew. 46   fax:  (71) 343-75-28  e-mail:       


Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu, w tym dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

 1. Głównym Inspektorem – za prawidłowe wykonywanie zadań, wiążących poleceń w zakresie merytorycznego działania;
 2. Wojewodą, jako zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej w województwie za realizację zadań Inspekcji oraz za:
 • właściwą organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • wykonywanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoratowi.

Wojewódzki Inspektor w celu prawidłowego funkcjonowania nadzoruje i koordynuje pracę Wojewódzkiego Inspektoratu, w szczególności:

 1. reprezentuje Wojewódzki Inspektorat na zewnątrz, składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wynikających z posiadanych kompetencji;
 2. organizuje, koordynuje pracę oraz sprawuje nadzór nad realizacją ustawowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie;
 4. wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. wydaje akty prawa wewnętrznego, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne;
 6. realizuje politykę kadrową, dba o należyty dobór pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, ich ocenę, podnoszenie kwalifikacji oraz skuteczność ich pracy;
 7. nadzoruje dyscyplinę pracy oraz przestrzeganie tajemnic prawnie chronionych, wynikających z odrębnych przepisów prawa;
 8. zapewnia prawidłowe organizowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie całokształtu działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. gospodaruje środkami na wynagrodzenie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budżecie;
 10. zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem;
 11. prowadzi korespondencję z Głównym Inspektorem, Wojewodą oraz organami administracji rządowej;
 12. sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu czynności kancelaryjnych oraz zapewnia właściwe postępowanie z materiałami archiwalnymi Wojewódzkiego Inspektoratu: udziela upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu spełniającym wymogi ustawowe do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, przeprowadzania kontroli w sprawach należących do zakresu działania, reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.