Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko WI-02-AD.210.3.2024

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

WYMIAR ETATU: pełny

Liczba stanowisk pracy: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

Od 5600,00 zł do 5750,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • kontroluje artykuły rolno-spożywcze w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunki składowania i transportu
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwa Jakości Handlowej
 • kontroluje żywność sprzedawaną w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 9b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli artykułów rolno spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
 • przygotowuje projekty dokumentów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym przez Wojewódzkiego Inspektora

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Czynne prawo jazdy kat. B  
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Znajomość:
  • Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004,
  • Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie  (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe o profilu rolno-spożywczym, w tym wyższe z technologii żywności i żywienia człowieka, bezpieczeństwa żywności, inżynierii produkcji, zootechniki, weterynarii

Co oferujemy

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • "Trzynaste" wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca zarówno w siedzibie Urzędu jak i w terenie
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • stres związany z kontrolą przeprowadzaną u przedsiębiorcy

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym oraz w terenie
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, prowadzenie czynności kontrolnych w komorach chłodniczych, praca na wysokości
 • budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: brak windy

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu  będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 1 sierpnia 2024 r.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałaś/łeś, nie pełniłaś/łeś służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłaś/byłeś współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 3 lipca 2024 r.

Aplikuj mailowo na adres: sekretariat@wijhars.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 139102 / 19.06.2024, w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 139102" na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław lub osobiście w sekretariacie (I piętro) w  godzinach pracy urzędu: 7:15-15:15

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 071/346-08-84 lub mailowego na adres: sekretariat@wijhars.pl

Dokumenty należy złożyć do: 3 lipca 2024 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych


PDFKlauzula informacyjna RODO - udział w naborze do pracy w WIJHARS we Wrocławiu.pdf (163,70KB)


Wzory oświadczeń


PDFOświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.pdf (408,94KB)