Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko WI-02-AD.210.2.2024

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: archiwisty

WYMIAR ETATU: 0,5 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 • Przyjmuje materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • porządkuje, przechowuje i zabezpiecza przyjętą dokumentację,
 • udostępnia dokumentację dla celów służbowych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu
 • brakuje dokumentację niearchiwalną po upływie wymaganego okresu jej przechowywania,
 • przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego,
 • udziela informacji w zakresie stosowania instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • koordynuje pracami związanymi z archiwizacją dokumentów.

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)

 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy co najmniej 1 ok w zakresie pracy archiwisty
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego i przepisów towarzyszących o charakterze archiwalnym
 • Przeszkolenie archiwalne – co najmniej kurs archiwalny I stopnia
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 •  Posiadanie obywatelstwa polskiego
 •  Korzystanie z pełni praw publicznych
 •  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE  (WYMAGANIA DODATKOWE)

 • Komunikatywność, sumienność, stanowczość
 • Zdolności organizacyjne

CO OFERUJEMY

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • "Trzynaste" wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie Inspektoratu
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
 • miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na 3 piętrze budynku, pokój z oświetleniem dziennym, komputer, sprzęt biurowy

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2024-07-01

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY  NIEZBĘDNE)

 •  CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałaś/łeś, nie pełniłaś/łeś służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłaś/byłeś współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, Zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu przeszkolenia archiwalnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 21 czerwca 2024

Aplikuj mailowo na adres: sekretariat@wijhars.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 138589 / 06.06.2024. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 138589" na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu,

ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Lub osobiście w sekretariat (I piętro)

W godzinach pracy urzędu: 7:15-15:15

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 071/346-08-84 lub mailowego na adres: sekretariat@wijhars.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych


PDFKlauzula informacyjna RODO - udział w naborze do pracy w WIJHARS we Wrocławiu.pdf (163,70KB)


Wzory oświadczeń


PDFOświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.pdf (408,94KB)