Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku tytoniu rynku chmielu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw:
 

handlowcy prowadzący działalność w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami zobowiązani są do przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych następujących informacji o:

  1. rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności
  2. wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego
  •  Informacja, o której mowa powyżej zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności. 
  •  Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza dołącza informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informację o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
  • Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
  •  Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.  

ZWOLNIENIE Z OBOWIAZKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO WIJHARS

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz. 74) od dnia 1 lutego 2013 roku z obowiązku przekazywania ww. informacji zwolnieni są handlowcy, którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, lub
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

Formularz przekazania przez handlowców świeżymi owocami i warzywami informacji  (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULATRZE DO POBRANIA i pobierz)

 


Wypełniony formularz należy przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław lub faksem na numer (071) 343-75-28, (071) 781-22-66.

W informacji należy podać wielkość obrotu w roku poprzednim dla poszczególnych gatunków owoców i warzyw świeżych w odniesieniu, do których ustanowiono normy handlowe (lista gatunków owoców i warzyw, na które ustanowiono normy handlowe znajduje w formularzu przekazania przez handlowców informacji o ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw).

Informacji w powyższym zakresie należy udzielać każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego w oparciu o dane sprzedaży za rok poprzedni, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego - zgodnie ze zmianami ustawy przyjętymi 25 lipca 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 158, poz. 989).

Więcej informacji na stronie: http://ijhars.gov.pl/index.php/obowiazki-handlowcow-owocow-i-warzyw.html


Nie dopełnienie opisanego powyżej obowiązku podlega karze grzywny zgodnie z art. 40 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku tytoniu, rynku chmielu oraz suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z późn. zm.)


 

 

Wydział odpowiedzialny za sprawę: 
WYDZIAŁ NADZORU
Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-03 07:53:09
Odsłon: 4741
Dziennik zmian