Kontroli jakości handlowej wyrobów winiarskich podlegają wszystkie podmioty wyrabiające wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw własnych zgłoszone do Agencji Rynku Rolnego.


Postępowanie kontrolne u producenta polega na:

 • sprawdzeniu dokumentacji formalno prawnej dotyczącej podjęcia i prowadzenia działalności w zakresie produkcji wina lub moszczu gronowego;
 • sprawdzeniu opracowania w formie pisemnej oraz wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina gronowego, obejmującego określenie: częstotliwości i sposobu pobierania próbek jakościowych, metod badań, sposobu postępowania z winami gronowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym, zabezpieczania i usuwania odpadów powstających podczas produkcji;
 • sprawdzeniu rzetelności prowadzenia rejestrów dotyczących przyjęcia i wydania każdej partii surowców i produktów winiarskich oraz przeprowadzonych zabiegów technologicznych, opisu produktów (zasady prowadzenia rejestrów określa Rozporządzenie Komisji (WE) 884/2001);
 • sprawdzeniu dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia procesów wzbogacania, odkwaszania, słodzenia, kontroli procesu wzbogacania, usuwania odpadów;
 • sprawdzeniu poprawności wypełnienia dokumentu towarzyszącego wystawianego w przypadku przewozu produktów winiarskich (zasady wystawiania dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Komisji (WE) 884/2001);
 • pobieraniu próbek produktów winiarskich do kontroli laboratoryjnej;
 • sprawdzeniu warunków magazynowania i transportu produktów winiarskich;
 • sprawdzeniu poprawności znakowania wyrobów gotowych.

WIJHARS przeprowadza również kontrolę przeprowadzania usunięcia produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu gronowego.

Producent ma obowiązek:

 1. Zgłoszenia do WIJHARS zamiaru przeprowadzenia procesów enologicznych:

 2. Zgłoszenia zamiaru usunięcia produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu gronowego - formularz Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULATRZE DO POBRANIA i pobierz) – wzór F-5/GNK-09-IR-01 – termin zgłoszenia nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia usuwania posiadanych produktów ubocznych. 

Do usunięcia produktów ubocznych zobowiązane są podmioty wyrabiające powyżej 25 hl wina w roku gospodarczym.Zasady stosowania procesu wzbogacania:

 1. dopuszcza się przeprowadzenie zabiegu zwiększenia naturalnej objętościowej zawartości alkoholu w świeżych winogronach zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz uzyskanego z tych winogron moszczu gronowego lub wina, przy zachowaniu podczas przeprowadzenia takiego zabiegu wymogów określonych w pkt 4,
 2. z uwagi na warunki klimatyczne, dozwolone jest zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu w świeżych winogronach, moszczu gronowym, moszczu gronowym w trakcie fermentacji, młodym winie w trakcie fermentacji oraz wina, zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu może być przeprowadzone, jeżeli naturalna zawartość alkoholu w produktach winiarskich wynosi co najmniej 5 % obj.,
 3. zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu jest osiągane w drodze:
  • dodania sacharozy (słodzenie suche), zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego – w przypadku świeżych winogron, moszczu gronowego w trakcie fermentacji oraz młodego wina w trakcie fermentacji,
  • dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego lub poprzez częściowe zagęszczenie łącznie z odwróconą osmozą – w przypadku moszczu gronowego,
  • poprzez częściowe zagęszczenie w wyniku schłodzenia – w przypadku wina i nie przekracza 3,5 % obj.,

 4. dodanie zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego nie może zwiększać początkowej objętości świeżo tłoczonych winogron, moszczu gronowego, moszczu gronowego w trakcie fermentacji lub młodego wina o więcej niż 11 %,
 5. zagęszczenie moszczu gronowego lub wina nie może spowodować zmniejszenia początkowej objętości tych produktów o więcej niż 20 %, oraz zwiększenia naturalnej zawartości alkoholu o więcej niż 2 % obj.,
 6. procesy wzbogacania, opisane w pkt d), nie mogą zwiększać całkowitej zawartości alkoholu świeżych winogron, moszczu gronowego, moszczu gronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji, lub wina do ponad 11,5 % obj.,
 7. szczegóły dotyczące czynności zwiększenia stężenia alkoholu, producent wprowadza do rejestrów niezwłocznie po zakończeniu czynności wzbogacania.


Zasady stosowania procesu odkwaszania:

 1. odkwaszaniu mogą być poddawane świeże winogrona, moszcz gronowy, moszcz gronowy w trakcie fermentacji, młode wino w trakcie fermentacji oraz wino,
 2. odkwaszanie win może być przeprowadzone wyłącznie do poziomu 2,5 g/l wyrażonego jako kwas winowy lub 33,3 miliekwiwalentów/l,
 3. moszcz gronowy przeznaczony do zagęszczania może być częściowo odkwaszony,
 4. szczegóły dotyczące każdej czynności odkwaszania, producent wprowadza do rejestrów.

Zasady stosowania procesu słodzenia:

 1. słodzenie win może nastąpić wyłącznie przy użyciu:
  • moszczu gronowego, który posiada tę samą całkowitą zawartość alkoholu jak rzeczone wino, jeżeli świeże winogrona, moszcz gronowy, moszcz gronowy w czasie fermentacji, młode wino w czasie fermentacji, wino, z którego można uzyskać wino lub samo wino zostały poddane jednemu z procesów wzbogacania,zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego
  • zagęszczonego moszczu gronowego lub moszczu gronowego, pod warunkiem, że całkowita zawartość alkoholu rzeczonego wina nie zostanie zwiększona o więcej niż 2 % obj., jeżeli produkty wymienione w pierwszym tiret nie zostały poddane żadnemu z procesów wzbogacania,

 2. słodzenie win dopuszczone jest na etapie produkcji i sprzedaży hurtowej, 
 3. podmioty zamierzające dokonać słodzenia prowadzą rejestry przychodu i rozchodu towarów wskazujące ilości moszczu gronowego lub zagęszczonego moszczu gronowego, które posiadają w celu przeprowadzenia słodzenia. 


Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLIWytworzył: Maria Bernat
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-03 08:24:08
Odsłon: 4989
Dziennik zmian