Zgodnie zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późniejszymi zmianami) organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) są oprócz ministra właściwego do spraw rynków rolnych i upoważnionych przez tego ministra jednostek certyfikujących są:
  • Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawujący nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi (art. 39 ust.1 pkt 2 ww. ustawy);
  • wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzający kontrolę zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ze specyfikacją (art. 39 ust.1 pkt 4 ww. ustawy).

Kontrola zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją jest dokonywana na wniosek producenta przez wojewódzkiego inspektora lub upoważnioną jednostkę certyfikującą.

 Wyboru podmiotu kontrolującego dokonuje producent.

W przypadku gdy wnioskodawca wskazał GIJHARS (we wniosku o rejestrację przekazanym do Komisji Europejskiej) – jako organ kontrolujący zgodność produkcji ze specyfikacją – zobowiązany jest składać wniosek na udostępnionym FORMULARZU (przejdź do zakładki DRUKI DO POBRANIA i pobierz) o dokonanie kontroli do wojewódzkiego inspektora jhar-s, zgodnie z właściwością miejscową.

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych prowadzi kontrolę zgodnie z zasadami oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, o której mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Koszty kontroli ponosi producent według stawek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2009 r. Nr 36, poz. 282).
 

Po dokonaniu kontroli wojewódzki inspektor wydaje świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją z określonym terminem ważności.W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, że produkt rolny lub środek spożywczy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji, wojewódzki inspektor jhar-s wzywa producenta do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie wojewódzki inspektor jhar-s wydaje decyzję:

  1. zakazującą używania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, używania symbolu chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, zwrotów: „chroniona nazwa pochodzenia", „chronione oznaczenie geograficzne" lub „gwarantowana tradycyjna specjalność" oraz odpowiadających im skrótów „ChNP", „ChOG" lub „GTS";
  2. zakazującą wprowadzania produktu rolnego lub środka spożywczego do obrotu lub
  3. nakazującą wycofanie produktu rolnego lub środka spożywczego z obrotu.

Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI


 

Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-02 21:30:51
Odsłon: 3707
Dziennik zmian