Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 330 z 15.12.2007, str. 29-30), każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:
  1. zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana;
  2. przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 ww. rozporządzenia.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują tylko podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące.
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r., producenci ekologiczni nie przekazują już zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego lub jego korekty wojewódzkiemu inspektorowi JHARS.
Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kliknij aby pobrać druk Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym ze strony IJHARS

Wydział odpowiedzialny za sprawę: 
WYDZIAŁ NADZORU
Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-01 23:04:51
Odsłon: 3436
Dziennik zmian