zgoszenie dzia 


Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi.


Przepis nie dotyczy:

  • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej oraz podmiotów wyrabiających wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno – spożywczymi.

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać, co najmniej następujące informacje:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego;
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informacje o działalności eksportowej;
  • wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych.

Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorcą (nr telefonu, fax, e-mail, stronę www.) oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgłoszenie należy kierować do:

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości handlowej artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu na adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.


W celu ułatwienia dokonania niniejszego zgłoszenia należy wykorzystać druk zgłoszenia (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA i pobierz) 
Przed przystąpieniem do wypełnienie formylarza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Instrukcją wypełnienie formularza zgłoszenia działalności gospodarczej (Pobierz instrukcję wypełnienie formularza)
Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych otrzymuje pisemne potwierdzenie tego faktu wraz z numerem wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu.


W myśl art. 40 ust. 1 pkt 5) ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, kto nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno – spożywczymi – podlega karze grzywny.


 

Wydział odpowiedzialny za sprawę: 
WYDZIAŁ NADZORU

 

 
Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-01 22:54:18
Odsłon: 3726
Dziennik zmian