Zgodnie z nową ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975) zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 udziela wojewódzki inspektor JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta.


Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektora JHARS.

UWAGA: Do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych należy przekazać Wniosek o wydanie pozwolenia na ostepstwo od warunków produkcji ekologicznej  wybrany z listy, na którym powinna się znajdować opinia jednostki certyfikującej.


Wydział odpowiedzialny za sprawę: 
WYDZIAŁ NADZORU

 

 

Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-01 22:32:42
Odsłon: 2632
Dziennik zmian