Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46):

  • Każdemu służy zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych (art. 221 § 1 k.p.a.).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwy organ albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).
  • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).
  • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem (art. 225 § 1 k.p.a.)

Skargi i wnioski mogą być kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu  ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław od poniedziałku do piątku w obowiązujących godzinach pracy urzędu tj: godzinach od 7:15-15:15 w jednej następujących form:

  • pisemnie (list, fax, poczta elektroniczna),
  • ustnie lub telefonicznie (zgłoszona bezpośrednio pracownikowi do protokołu).

Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi lub wnioski niezawierające wyżej wymienionych danych pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące dane:

  • datę przyjęcia skargi lub wniosku,
  • imię, nazwisko i adres klienta zgłaszającego (lub nazwę), zwięzły opis treści sprawy,
  • podpis wnoszącego skargę lub wniosek oraz podpis przyjmującego zgłoszenie

Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargi i wnioski, potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

Skargi i wnioski wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania skargi lub wniosku.

W sprawie skarg i wniosków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu przyjmuje osobiście w każdą środę w godzinach 8:00-16:00.

 

Wytworzył: Agnieszka Szwad
Data informacji: 2009-06-09 00:00:00
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-01 10:29:08
Odsłon: 5583
Dziennik zmian