Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta wraz z nowa formą załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu.

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawczej uruchomiona została na platformie „ePUAP":

SKRZYNKA PODAWCZA WOJEWÓDZKIGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCHWE WROCŁAWIU


Celem doręczenia wniosku w formie elektronicznej do inspektoratu poprzez platformę „ePUAP" konieczne jest:

  1. Posiadanie indywidualnego darmowego konta użytkownika na platformie ePUAP. 
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

Podstawa prawna

  • Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
  • Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.)
  • § 3 i § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 200, poz. 1651)
  • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

 


Wytworzył: Mirosław Startek
Data informacji: 2009-06-12 10:10:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-27 23:11:03
Odsłon: 6599
Dziennik zmian