Zgodnie z art. 17d ustawy o jakości handlowej oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Komisji (WE) 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.) przedsiębiorcy dostarczający jaja bezpośrednio z miejsca produkcji do jednostek przemysłu spożywczego mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku znakowania jaj.


Organem właściwym w sprawie zwolnienia jest wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy ze względu na miejsce prowadzenia produkcji.
Zwolnienie, jest dokonywane w drodze decyzji, na wniosek złożony przez producenta jaj, po przeprowadzeniu przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych czynności kontrolnych.

Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu JHAR-S przed wysyłką jaj do zakładów przemysłu spożywczego w terminie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania kontrolnego.

UWAGA: Wnioski należy składać oddzielnie dla każdego zakładu przemysłu spożywczego, do którego kierowane będą jaja.

Powyższe czynności nie są obciążone żadnymi opłatami.


Podmiot, który uzyskał zwolnienie jest obowiązany:

        Prowadzić ewidencję jaj nieoznakowanych zawierającą:

  • nazwę albo imię i nazwisko i adres odbiorcy jaj,
  • miejsce przeznaczenia jaj,
  • liczbę lub masę jaj z podaniem daty ich wysłania.

Informować pisemnie właściwego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o zamiarze dostawy jaj do odbiorców w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, na 14 dni przed każdą wysyłką jaj, podając:

  • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres odbiorcy jaj,
  • miejsce przeznaczenia jaj,
  • masę lub liczbę wysyłanych jaj.

W przypadku gdy podmiot zwolniony z obowiązku znakowania jaj nie wypełnia obowiązków wymienionych wyżej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w drodze decyzji może cofnąć zwolnienie.


Wydział odpowiedzialny za sprawę: 
WYDZIAŁ KONTROLI
Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-21 23:36:15
Odsłon: 5393
Dziennik zmian