Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) Nr 2200/96, (WE) Nr 2201/96 i (WE) Nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007, wprowadzają  konieczność kontroli owoców i warzyw świeżych przeznaczonych na eksport do krajów trzecich oraz sprowadzanych z krajów trzecich na rynek Wspólnoty.

Jakość tych produktów musi być zgodna z obowiązującymi normami handlowymi określonymi w art. 7, 8, 9 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku  o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych pełni funkcję jednostki kontrolnej w zakresie określonym w powyższych przepisach Unii Europejskiej.


KONTROLA SWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW WYWOŻONYCH DO KRAJÓW TRZECICH.

W przypadku świeżych owoców i warzyw wywożonych za granicę eksporter lub upoważniony przedsiębiorca zamierzający dokonać wywozu do krajów trzecich zobowiązany jest do zgłoszenia tego zamiaru do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu.
Zgłoszenie może być przekazane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Inspektoratu lub jednym z Oddziałów Zamiejscowych Żarskiej Wsi lub Międzylesiu na formularzu Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich  (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULATRZE DO POBRANIA i pobierz).

Po otrzymaniu zgłoszenia wyznaczony inspektor, posiadający stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli udaje się na miejsce wskazane w zgłoszeniu.
Czynności kontrolne polegają na potwierdzeniu zgodności danej partii owoców lub warzyw z normami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw, w tym Inspektor:

  • identyfikuje partię, 
  • ocenia opakowania i prezentację, weryfikuje oznakowanie, 
  • pobiera próbki produktu i dokonuje oceny produktu pod względem jednolitości, spełnienia wymagań minimalnych, klasy jakości, wielkości, stopnia rozwoju i/lub dojrzałości.

Wyszystie czynności kontrolne przeprowadzane są na miejscu zgodnie ze schematem zawartym w załączniku IV do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1221/2008 i przy zastosowaniu norm jakości handlowej dla poszczególnych owoców i warzyw.


Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor stwierdzi, że towar spełnia wymagania obowiązującej normy handlowej określonej w Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2200/96 wystawia "Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw".

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor stwierdzi, że produkty nie są zgodne z odpowiednimi standardami, wystawia „Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw”. Po otrzymaniu Protokołu niezgodności, zgłaszającemu partię do oceny, przysługuje prawo doprowadzenia ww. partii do zgodności z normami jakości dla świeżych owoców i warzyw oraz do ponownego przedstawienia partii do kontroli partii w celu uzyskania Świadectwa zgodności.KONTROLA SWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW SPROWADZANYCH Z KRAJÓW TRZECICH.

Kontroli świeżych owoców i warzyw sprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich dokonuje się po zgłoszeniu przez przedsiębiorcę do  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu, przywozu świeżych owoców i warzyw. Zgłoszenie może być przekazane pocztą, faksem, droga elektroniczną lub osobiście w siedzibie Inspektoratu lub jednym z Oddziałów Zamiejscowych na formularzu Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich  (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULATRZE DO POBRANIA i pobierz).

Czynności kontrolne przeprowadzane przez inspektora są takie same jak w przypadku kontroli świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich i zostały opisane powyżej.


Świadectwo zgodności może być wydane tyko w przypadku kiedy owoce lub warzywa świeże przedstawione do kontroli spełniają wymagania obowiązującej normy handlowej określonej w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 2200/96.


Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI

Wytworzył: Elżbieta Laszkiewicz-Adamczyk
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-21 21:38:24
Odsłon: 4673
Dziennik zmian