Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1), lit. c) z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) Inspekcja IJHARS dokonuje oceny i wydaje świadectwa w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Ocena jakości handlowej artykułów rolno spożywczych dokonywana jest na WNIOSEK (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA i pobierz) zainteresowanego przedsiębiorcy.


Ocena jakości handlowej artykułów rolno spożywczych polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis "deklarowane przez producenta" rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej.


W celu dokanania oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożyczego mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne.
Badania laboratoryjne związane z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych są przeprowadzane są w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w danym zakresie laboratoria.

Po dokonaniu oceny, wojewódzki inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej na przedstawioną do oceny partię artykułu rolno – spożywczego.
Za dokonanie czynności związanych z oceną, za przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wydanie świadectwa jakości handlowej pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2009 r. Nr 36, poz. 282).
W niniejszym rozporządzeniu zostały określone następujące stawki opłat:

 1. dojazd do miejsca dokonania oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości:

  8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 km,

  21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km do 50 km,

  63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km do 100 km,

  104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km do 150 km,

  146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km do 200 km,

  167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

 2. czynności związane z dokonaniem oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, w tym:
  • pobranie próbki do badań laboratoryjnych - w wysokości 27,00 zł.
  • badanie organoleptyczne przeprowadzone w laboratorium analitycznym - w wysokości 24,00 zł,
  • badanie organoleptyczne przeprowadzone w miejscu oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 21,00 zł,
  • ocenę dokumentów - w wysokości 21,00 zł,
  • wysłanie próbki do badań - w wysokości 100 % kosztów wysłania próbki do badań,
  • ocenę klasyfikacji mięsności jednej tuszy wieprzowej - w wysokości 3,10 zł,
  • ocenę klasyfikacji mięsności jednej tuszy wołowej - w wysokości 6,30 zł,
  • ocenę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
  • ocenę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub gwarantowaną tradycyjną specjalność - w zależności od czasu przeprowadzenia oceny - w wysokości 34 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 3. badania laboratoryjne - w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia (zobacz załącznik),
 4. wydanie świadectwa jakości handlowej - w wysokości 7,00 zł.

W przypadku artykułów rolno-spożywczych przewożonych jednym środkiem transportu, w jednej ładowni lub w jednym kontenerze opłatę pobiera się za jedno świadectwo jakości handlowej oraz za jedną ocenę.
Wnioski o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych należy składać do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu na adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.


Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI

Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-20 18:44:19
Odsłon: 5395
Dziennik zmian