chmiel

Organizację oraz proces certyfikacji chmielu reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 poz. 70 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. L 355 z 15.12.2006, str. 72-87).

Zgodnie z zapisami ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego organem powołanym do prowadzenia certyfikacji chmielu jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu prowadzi działania związane z certyfikacją chmielu uprawianego na plantacjach położonych w dolnośląskim rejonie uprawy chmielu obejmującym powiaty:

 • w województwie dolnośląskim: kłodzki, oleśnicki i wrocławski,
 • w województwie opolskim: nyski,
 • w województwie łódzkim: piotrkowski,
 • w województwie śląskim: zawierciański

Plantator ubiegający się o uzyskanie certyfikatu na chmiel zobowiązany jest do:

 1. Zgłoszenia plantacji chmielu do ewidencji na formularzu Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu (przejdź do zakładki DRUKI DO POBRANIA i pobierz).
  Zgłoszenie powinno zostać złożone bezpośrednio w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce położenia plantacji lub przesyłane przesyłką pocztową do dnia 31 maja roku zbioru chmielu – decyduje data stempla pocztowego.
  Brak zgłoszenia lub jego nieterminowe dostarczenie może skutkować odmową przeprowadzenia czynności zmierzających do wydania certyfikatu na chmiel.
  Zgłoszone mogą być wyłącznie plantacje jednolite odmianowo oraz położone w powiatach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu (Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 707).

 2. Złożenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych właściwego ze względu na miejsce położenia plantacji Wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany (przejdź do zakładki DRUKI DO POBRANIA i pobierz) wraz z Deklaracją (przejdź do zakładki DRUKI DO POBRANIA i pobierz) zgodnych ze wzorami zawartymi w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1291).
  Aby uzyskać certyfikację, zgłoszony chmiel musi spełniać wymogi jakościowe ustalone w załączniku II do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. L 355 z 15.12.2006, str. 72-87).


UWAGA: Warunkiem przystąpienia do czynności zmierzających do wydania certyfikatu jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – za każdy certyfikat dla partii nieprzekraczającej 100 opakowań - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo numer rachunku Gminy Wrocław: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław nr 03 10902398 0000000608003288Ponadto:

 1. Zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.) wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, prowadzi kontrolę jednolitości odmianowej chmielu na powierzchniach uprawy chmielu zgłoszonych do ewidencji. Kontrole przeprowadza się nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem zbioru, po uzgodnieniu terminu z producentem. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony brak jednolitości odmianowej chmielu na powierzchni uprawy danej odmiany, zgłoszonej do ewidencji wojewódzki inspektor nakazuje w drodze decyzji, zniszczenie roślin chmielu innej odmiany lub odmian.Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
   
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji z dnia 20 marca 1973 r. (EWG) Nr 776/73 w sprawie rejestracji umów i przekazywania danych dotyczących chmielu (Dz. U. L 74 z 22.3.1973, str. 14-15) plantatorzy chmielu zobowiązani są do przekazania Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych: 
 • w terminie do jednego miesiąca od daty zawarcia – kopii każdej umowy zawartej z wyprzedzeniem (tj. umowy kontraktacji, umowy kupna – sprzedaży lub innych potwierdzających przeniesienie własności chmielu);


UWAGA: Za umowy zawarte z wyprzedzeniem uważa się umowy dostawy określonych ilości chmielu po umówionych cenach, odnoszące się do okresu obejmującego jeden lub więcej zbiorów i zawarte przed dniem 1 sierpnia pierwszego roku zbioru – zgodnie z art. 14 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (Dz. U. L 314 z 30.11.2005, str. 1-7).


 • nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru kopii faktur potwierdzających sprzedaż chmielu.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 pkt 5) ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego kto, będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu, nie przekazuje informacji o umowach kontraktacji oraz umowach potwierdzających przeniesienie własności chmielu zawartych z nabywcą chmielu oraz o ilości chmielu dostarczonego nabywcy chmielu – podlega karze grzywny.

Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI

 
oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu linii NT
Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-10 13:41:55
Odsłon: 5115
Dziennik zmian