Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (IJHARS) jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów przez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno - spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności wysokiej jakości.

IJHARS zdefiniowała następujące strategiczne cele jakościowe:

 • przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno - spożywczych o niewłaściwej jakości,
 • zapewnienie stałego rozwoju potencjału analitycznego laboratoriów,
 • zapewnienie efektywnej współpracy i aktywnego udziału Polski w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz organów Unii Europejskiej.


Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • przeprowadzanie kontroli w sposób jednolity, profesjonalny i skuteczny,
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,
 • wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń,
 • współpracę z urzędami centralnymi, wojewódzkimi organami administracji zespolonej, organami innych inspekcji, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozarządowymi organizacjiami branżowymi,
 • stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności,
 • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
 • zapewnienie właściwych procesów komunikacji w IJHARS,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu jakości, poprzez podejmowanie działań usprawniających.


Pracownicy IJHARS są świadomi istoty i ważności wykonywanych zadań oraz z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę Jakości, przez co umacniania zaufanie klientów do Inspekcji. Polityka Jakości jest systematycznie sprawdzana pod względem jej przydatności w realizacji celów IJHARS.

Najwyższe kierownictwo IJHARS deklaruje osobiste zaangażowanie w utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN.                            Polityka Jakości IJHARS                          
pdf


 

Wytworzył: Agnieszka Szwad
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-09 07:57:00
Odsłon: 5818
Dziennik zmian