Wojewódzki Inspektorat JHARS we Wrocławiu działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669)
 2. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm)
 3. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 poz. 70 z późń. zm.)
 4. ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91,  poz. 740)
 6. ustawy  z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116,  poz. 975) 
 7. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.) 
 8. ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) 
 9. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 z późn. zm.) 
 10. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz  U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późn. zm.) 
 11. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz. U. Nr 97, poz. 964, z późn. zm.) 
 12. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 z poźn. zm) 
 13. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm) 
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm) 
 15. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm) 
 16. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. Nr 154, poz. 1279 z poźn. zm.) 
 17. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) 
 18. wybranych przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
 19. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

paragraf Teksty krajowych aktów prawnych ukazujących się w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim można znaleźć odpowiednio na stronach: Dziennik Ustaw  http://monitorpolski.gov.pl


Baza Aktów Prawnych UE znajduje się pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Elektroniczne wersje Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego znajdą Państwo pod adresem: http://edzienniki.duw.pl

 


 

Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-06 19:29:22
Odsłon: 6406
Dziennik zmian