Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

WYMIAR ETATU: pełny

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

Nie mniej niż 3 400,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • kontroluje artykuły rolno-spożywcze w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunki składowania i transportu
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwa Jakości Handlowej
 • kontroluje żywność sprzedawaną w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 9b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli artykułów rolno spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
 • przygotowuje projekty dokumentów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym przez Wojewódzkiego Inspektora

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe o profilu rolno-spożywczym, w tym wyższe z technologii żywności i żywienia człowieka, bezpieczeństwa żywności, inżynierii produkcji, zootechniki, weterynarii
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • "Trzynaste" wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca zarówno w siedzibie Urzędu jak i w terenie

• praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

• zagrożenie korupcją

• stres związany z kontrolą przeprowadzaną u przedsiębiorcy

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym oraz w terenie

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe

• występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, prowadzenie czynności kontrolnych w komorach chłodniczych, praca na wysokości

• budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: brak windy

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-08-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych

Kopia prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 03 lipca 2022

Aplikuj mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 100919 / 20.06.2022.

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 100919" na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

lub osobiście w sekretariacie (I piętro)

w godzinach pracy urzędu: 7:15-15:15

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 071/346-08-84

lub mailowego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE DO PRACY W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WE WROCŁAWIU
W związku z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
- art. 221 § 1 i 22 1 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
- art. 4 i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
oraz na podstawie zgody w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wyżej wymienione przepisy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru. Po zakończeniu procesu naboru złożone dokumenty aplikacyjne niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 7 ust 3 RODO
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
- usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą polegały profilowaniu.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania udział w naborze nie będzie możliwy. Podanie innych danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych.

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

 

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Wytworzył: Natalia Saladra
Data informacji: 2022-06-19 22:00:00
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2022-05-13 14:32:10
Odsłon: 206
Dziennik zmian