WI-02-AD.2600.6.2020                

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu”.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław, tel. 71 346-08-84

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz dostawa 8 kart paliwowych identyfikacyjnych do samochodów służbowych Zamawiającego.

Przewidywana wielkość zakupu paliwa (sukcesywna):

1.         Benzyna bezołowiowa PB 95 (CPV 09132100-4)   - w ilości 4 000 litrów/rok

2.         Olej napędowy (CPV 09134100-8)                         - w ilości 12 000 litrów/ rok

Wskazane powyżej ilości paliwa są ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z realnych potrzeb Zamawiającego i może się różnić od ww. wskazanych ilości.

Dostawa polegać będzie na sukcesywnym tankowaniu samochodów służbowych Zmawiającego na stacjach paliw Oferenta na terenie całego kraju (Polski) w formie bezgotówkowej na podstawie paliwowych kart identyfikacyjnych wystawionych na każdy samochód. Ze względu na strukturę organizacyjną Zamawiającego wymaga się, aby co najmniej jedna stacja paliw znajdowała się w promieniu nie dłuższym niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. od ul. Ofiar Oświęcimskich 12 we Wrocławiu oraz w odległości do 15 km od siedziby Oddziału WIJHARS w Żarskiej Wsi (gmina Zgorzelec, woj. dolnośląskie).

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie 8 kart paliwowych identyfikacyjnych do samochodów służbowych Zamawiającego. Tankowanie bezgotówkowe na stacjach paliw odbywać ma się bezpośrednio do samochodów służbowych Zamawiającego na podstawie w/w kart paliwowych.

Na stacjach paliw Oferenta powinna istnieć możliwość bezgotówkowego skorzystania z myjni dla wszystkich samochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu, na podstawie kart paliwowych identyfikacyjnych.

Zapłata za zatankowane paliwo uiszczana będzie na podstawie zbiorczej faktury wystawianej dwa razy w miesiącu, za okres nie krótszy niż 10 dni. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w uzgodnionym terminie.

Wymagania jakościowe paliwa określają aktualnie obowiązujące normy. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).

III. Termin wykonania zamówienia

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

IV. Warunki udziału i wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833), co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Oferenci obowiązani są złożyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 2. Wykaz stacji paliw Wykonawcy z terenu całej Polski;
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię poświadczoną notarialnie;
 4. Odpis aktualnej koncesji na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 5. Podpisaną Klauzulę informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 2.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim i czytelnie. Ofertę należy sporządzić na złączonym druku „Formularz ofertowy”. W Formularzu ofertowym należy wskazać:

 • cenę jednostkową brutto (przed opustem) za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 i 1 litr oleju napędowego według stawek obowiązujących w dniu 4 listopada 2020 r., pochodzącą z najbliższej stacji paliw we Wrocławiu w stosunku do siedziby WIJHARS we Wrocławiu (ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław). Należy wskazać adres tej stacji paliw.
 • stały opust za 1 litr paliwa
 • cenę jednostkową brutto za karty paliwowe – aktualne przez cały okres wykonania zamówienia.

Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Opust wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla oferowanych paliw. Wysokość opustu zawartego w ofercie będzie niezmienna w okresie trwania umowy.

Ofertę należy składać poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza ofertowego. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław), I piętro, sekretariat,
 • w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 • złożoną po terminie,
 • złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 • zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

VII. Kryteria oceny oferty:

1.Zamawiający oceni i porówna jedyne te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto oferty – waga 96 %

Klauzule społeczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - osoby niepełnosprawnej albo osoby bezdomnej albo osoby zwolnionej z zakładu karnego, mającej trudności
w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej) – waga 4 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Oferenta będzie sumą punktacji uzyskanej
w każdym z ww. kryteriów.

3. W ramach kryterium „Cena brutto oferty”, Zamawiający oceniać będzie ryczałtową wartość zamówienia podaną w ofercie, obejmującą wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia, według następującej formuły:

1) oferta z najniższą ceną otrzyma 96 pkt,

2) każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:

Cena brutto najniższej oferty

---------------------------------- x 96 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 96 pkt.

4. W ramach kryterium „Klauzule społeczne”, oferty podlegać będą indywidualnej ocenie. Ocenie podlegać będzie deklaracja Oferenta w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę w związku z realizacją zamówienia jednej z poniższych osób:

 • osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osoby zwolnionej z zakładu karnego, mającej trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby bezdomnej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Liczba uzyskanych punktów uwzględnia wagę kryterium, tj. 4 %.

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 4 pkt, co odpowiada deklaracji Oferenta zatrudnienia jednej spośród wyżej wymienionych osób w związku z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę. Oferta Oferenta otrzyma w tym kryterium 0 pkt - w przypadku braku deklaracji zatrudnienia jednej spośród wyżej wymienionych osób.

Weryfikacja zadeklarowanego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej albo osoby bezdomnej albo osoby zwolnionej z zakładu karnego na podstawie umowy o pracę - w celu przyznania punktów w niniejszym kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta w II.2 Formularza oferty.  

5. Zamawiający w trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyzna punkty według następującego wzoru:

P = C + S

P – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie,

C – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena brutto oferty”,

S – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Klauzule społeczne”.

Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą sumę punktów.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O podjętym rozstrzygnięciu Zmawiający powiadomi za pośrednictwem strony internetowej: http://bip.wijhars.pl/

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zamówienia udziela Pani Izabela Marciniak, nr telefonu 71/346 08 84, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

X. Załączniki

 1. Formularz oferty
 2. Klauzula informacyjna RODO

Wytworzył: Izabela Marciniak
Data informacji: 2020-10-27 06:38:50
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2020-10-27 07:45:33
Odsłon: 348
Dziennik zmian